V Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej

Regulamin w formie pliku PDF.

Karta zgłoszenia w formie pliku PDF.

 

REGULAMIN
Organizator 
Parafia pw. św. Agnieszki w Goniądzu
Współorganizator
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
Założenia i cele konkursu:
– popularyzacja religijnej pieśni chóralnej
– promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej
o przeznaczeniu liturgicznym
– podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych
– wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami
– promocja miasta i regionu
Warunki zgłoszenia:
W festiwalu mogą wziąć udział chóry i zespoły wokalne.
Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:
– 5 kopii partytur utworów zgłoszonych do konkursu
– informacje o zespole (nagrody i wyróżnienia)
– fotografię zespołu
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres:
Michał Rajewski
19-110 Goniądz
ul. Szpitalna 31
lub w wersji elektronicznej na adres: michal-baryton@wp.pl
Kategorie:
– zespoły wokalne (do 12 osób)
– chóry jednorodne
– chóry parafialne
– chóry mieszane (od 18 osób)
– chóry kameralne (12-18 osób)
– chóry młodzieżowe (14-21 lat)
– chóry dziecięce (do 14 lat)
– chóry akademickie
Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach
(np. parafialny, młodzieżowy, mieszany)
Warunki uczestnictwa:
– o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych
oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego
– o decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane
do 8 kwietnia 2018 r.
– zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłaty akredytacji na konto organizatorów w wysokości 350 zł za pierwszą kategorię oraz 200 zł
za każdą kolejną do dnia 15 kwietnia 2018 r.
(numer konta zostanie podany wraz z decyzją o kwalifikacji),
opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
Repertuar i przebieg konkursu:
– repertuar powinien obejmować utwory a cappella z różnych epok
– można wykonać jeden utwór w monodii religijnej, np. chorał gregoriański
– można wykonać jeden utwór z akompaniamentem instrumentu
– chór zobowiązany jest do wykonania utworów wyłącznie
o tematyce religijnej, czas występu nie może przekroczyć 20 minut
– przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach:
piątek 11 maja 2018 r. w godzinach 19.00 – 21.00,
sobota 12 maja 2018 r. w godzinach 12.00 – 17.00
– kolejność występów konkursowych określa organizator
w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów
(na karcie zgłoszenia można zaznaczyć wybór: piątek lub sobota)
– konkurs zakończy uroczysta Msza Święta o godzinie 18:00,
po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
oraz koncert laureatów
Jury konkursu:
– jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów
– skład jury będzie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu
– jury oceniać będzie: intonację, dynamikę, agogikę, dykcję, emisję głosu, kulturę brzmienia, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody i wyróżnienia:
– Grand Prix dla najwyżej ocenionego zespołu – 2500 zł
– Złoty Dyplom od 90 – 100 punktów
– Srebrny Dyplom od 75 – 89,9 punktów
– Brązowy Dyplom od 60 – 74,9 punktów
– nagroda dla najlepszego chóru z zagranicy
– nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego
– nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta
V Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej
Carmen Fidei
– jury ma prawo przyznać inne nagrody specjalne i wyróżnienia
– organizator w porozumieniu z jury zastrzega sobie prawo
do innego podziału nagród
– postanowienia jury są ostateczne
Organizatorzy zapewniają:
– dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego
chóru uczestniczącego w konkursie
– salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
– opiekunów – pilotów dla każdego chóru
– miejsca parkingowe
– poczęstunek: kawę, herbatę i ciastko
– rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych
w karcie zgłoszenia
Postanowienia końcowe:
– koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
uczestników oraz przedmioty do nich należące, tak podczas
podróży, jak i w czasie trwania konkursu
– za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu
oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły
i dyrygenci nie otrzymują honorarium
– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia
warunków konkursu
– nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu

Dyrektor artystyczny:
Michał Rajewski
19-110 Goniądz
ul. Szpitalna 31
e- mail: michal-baryton@wp.pl
tel. 663-802-034